Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje stavova, ponašanja, vještina i znanja profesionalca u informatici i računarstvu. Naučiti principe na kojima se zasniva informatika i računarstvo kao profesija; naučiti koristiti osnovne softverske alate i principe koji stoje iza tih alata. Softverski studio uvodi studenta u ulogu računarstva i kompjuterskih stučnjaka i naučnika u profesionalni svijet uopšte i obezbjeđuje za usvajanje znanja i vještina korištenja specifičnih softverskih alata, rad sa drugim studentima i predstavljanje razultata njihovih zajedničkih projekata. Naglasak je na Open Windows operativnim sistemima.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SS3 O IV 2+0+4 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u Open Windows operativni sistem.  Jezgro Open Windows operativnog sistema i upravljanje procesima. Procesi u Open Windows operatinom sistemu I. Procesi u Open Windows operatinom sistemu II. Procesi u Open Windows operatinom sistemu III. Memorija Open Windows operativnog sistema I. Memorija Open Windows operativnog sistema II. Memorija Open Windows operativnog sistema III. Sistemi datoteka Open Windovs operativnog sistema I. Sistemi datoteka Open Windovs operativnog sistema II. Mrežno okruženje Open Windows operativnog sistema I. Mrežno okruženje Open Windows operativnog sistema II. Distribuirani sistemi. Zaštita i sigurnost u Open Windows. Korisnički interfejs Open Windows operativnog sistema.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).