[1] Podatak, informacija, znanje, hijerarhija znanja.

[2] Pojam i resursi IS.

[3] Funkcije i uloge IS u poslovanju.

[4] Klasifikacija IS-a.

[5] Hijerarhija IS-a u poslovnoj organizaciji.

[6] Online Transaction Procesing OLTP.

[7] Decision Support Systems i EIS.

[8] Online Analytical Processing – OLAP.

[9] Upravljanje znanjem sa posebnim osvrtom na DM – Data Mining.

[10] Međusobni uticaj organizacije i IS.

[11] Kvalitet podataka.

[12] Vrjednovanje poslovnih informacija.

[13] Pojam i vrste odlučivanja, faktori za utvrđivanje informacionih potreba.

[14] Karakteristike informacija u zavisnosti od nivoa upravljanja i odlučivanja.

[15] Infrastruktura i aplikacije elektronskog poslovanja.

[16] Resursi platforme e-poslovanja i šta je bitno od IT-usluga za njeno normalno funkcionisanje?

[17] Strateška pitanja (kriterijumi) pri izboru softvera, hardvera, mrežne tehnologije.

[18] Tehnologija prenosa.

[19] Dinamički web.

[20] Uloga sigurnosnih servisa.

[21] Osnovni koraci mehanizma digitalnog potpisa.

[22] Razvojni modeli računarstva u oblaku. Šta su prednosti, a šta su nedostaci računarstva u oblaku?

[23] Pojam organizacije i upravljanja podacima.

[24] Hijerarhijska struktura podataka i osnovni pojmovi u vezi organizacije i upravljanja podacima (navesti primjer).

[25] Najznačajnije operacije nad podacima.

[26] Karakteristike organizacije podataka u datotekama.

[27] Serijske datoteke.

[28] Sekvencijalne datoteke.

[29] Indeks –sekvencijalne datoteke.

[30] Indeksirane datoteke.

[31] Pojam i osnovne karakteristike baze podataka.

[32] Normalizacija baze podataka.

[33] Operacije nad relacijama.

[34] Pojam i struktura SUBP (DBMS).

[35] Pojam transakcije i transakcioni način rada SUBP-a.

[36] Osnovni koncepti sigurnosti baza podataka.

[37] Pojam, komponente i vrste modela podataka.

[38] Model podataka objekti – veze (ER model).

[39] Primjer MOV-a na osnovu verbalnog opisa.

[40] Relacioni model podataka.

[41] Preslikavanje iz MOV-a u relacioni model.

[42] SQL- pojam, primjena jezika.

[43] Konkretan primjer tabele i definisan verbalni upit koji treba kreirati pomoću SQL-a.

[44] XML šema, elementi, atributi restrikcije.

[45] XML šema, kompleksni elementi, kombinovani sadržaj, indikatori.

[46] XQuery FLWOR – objasniti sintaksu upitnog jezika.

[47] XQuery FLWOR – za zadati primjer XML dokumenta napisati primjer FLWOR upita.

[48] Cilj i uloga SSA u projektovanju IS-a.

[49] Osnovni koncepti SSA.

[50] Hijerarhijska dekompozicija DTP.

[51] SSA – elementi riječnika podataka.

[52] Polazni osnovi razvoja i pristupi koncipiranju IS.

[53] Životni ciklus, kao metodološki pristup razvoju IS (kratak opis faza).

[54] Razvoj opšteg modela organizacije.

[55] Analiza ciljeva organizacije.

[56] Analiza kritičkih faktora uspjeha.

[57] Utvrđivanje prioriteta razvoja pojedinih informacionih podsistema.

[58] Objasniti fazu analize.

[59] Objasniti fazu dizajna.

[60] Opisati načine uvođenja novog IS-a u poslovanje.

[61] Održavanje IS-a.

[62] Osnovne karakteristike i pristupi u prototipskoj metodi razvoja IS-a.

[63] Mogućnosti primjene, prednosti i ograničenja metode prototipskog razvoja IS-a.

[64] Osnove spiralnog pristupa razvoja IS-a.

[65] Pojam i klasifikacija CASE.

[66] Arhitektura CASE alata.