Cilj predmeta

Cilj je usvajanje opštih znanja iz oblasti organizacije podataka i upravljanja informacijama, kao i osnovnih znanja iz oblasti organizacije podataka i organizacije baza podataka. Takođe, cilj predmeta je osposobiti studenta za: korištenje organizacija datoteka u obradi podataka; korištenje sistema za upravljanje bazama podataka; kreiranje i validaciju jednostavnijih XML struktura i razumijevanje procesa i glavnih problema u oblasti upravljanja informacijama.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-UPI O IV 3+0+3 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Informacioni sistemi u organizaciji. Informacioni sistemi u poslovanju. Upravljanje podacima i organizacija podataka. Fizička organizacija podataka. Sistemi datoteka. Modeli podataka. Osnovni pojmovi u relacionom modelu podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Razvoj informacionih sistema. Upravljanje razvojem informacionih sistema. Obezbjeđenje kvaliteta u procesu razvoja informacionih sistema. Projekat informacionog sistema.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).