Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa teoretskim i praktičnim znanjima iz oblasti menadžmenta koja postoje od postanka svijeta do danas sa posebnim osvrtom na znanja menadžera potrebna u budućnosti. Znanja koja se transferišu su usaglašena sa standardima koja figurišu na fakultetima u svijetu (Columbia University, New York University, …). Stečena znanja treba da posluže studentima, budućim menadžerima, kao putokaz ka uspjehu, odnosno kao odgovor na pitanje: Kako uspjeti i šta je najvažnije za uspjeh u menadžment karijeri?

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-OME I VIII 2+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Šta su i ko su menadžeri? Šta je menadžment? Teorije menadžmenta – revolucija menadžment misli. Menadžment okruženje. Menadžment planiranje. Menadžment organizovanje. Menadžment, moć autoriteta. Menadžment ljudski resursi. Menadžment promjene. Menadžment inovacije i kreativnost. Menadžment vođenje. Menadžment motivacija. Menadžment komunikacija. Menadžment pregovaranje. Menadžment timski rad. Menadžment liderstvo. Menadžment kontrolisanje.

Praktična nastava: Ikone svjetskog biznisa, recepti uspešnih menadžera, analiza slučajeva svjuetskih kompanija, seminarski radovi.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja i vježbe.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).