[1] Istorijat razvoja programskog jezika C.

[2] Prednosti jezika C.

[3] Nabrojati i kratko opisati faze obrade C programa.

[4] Pretprocesorske direktive.

[5] Nabrojati i opisati vrste grešaka pri razvoju C programa.

[6] Identifikatori u jeziku C.

[7] Promenljive u programskom jeziku C.

[8] Simboličke konstante.

[9] Nepromenljivi podaci.

[10] Celobrojni tipovi podataka.

[11] Realni tipovi podataka.

[12] Celobrojne numeričke konstante.

[13] Naredba printf.

[14] Naredba scanf.

[15] Operatori u programskom jeziku C.

[16] Konverzija tipova u programskom jeziku C.

[17] Upravljačke naredbe u programskom jeziku C.

[18] Sekvenca ili blok naredbi.

[19] Oblast važenja identifikatora.

[20] Selekcija.

[21] Naredba switch.

[22] While petlja.

[23] For petlja.

[24] Naredbe break i continue.

[25] Naredba return.

[26] Jednodimenzionalna polja – nizovi u programskom jeziku C.

[27] Matrice u programskom jeziku C.

[28] Znakovne konstante u programskom jeziku C.

[29] Stringovi.

[30] Funkcije getchar i putchar.

[31] Funkcije gets i puts.

[32] Biblioteka ctype.h.

[33] Biblioteka string.h.

[34] Pokazivači.

[35] Definisanje jednodimenzionalnih nizova u dinamičkoj zoni memorije.

[36] Definisanje matrica u dinamičkoj zoni memorije.

[37] Strukture.

[38] Ugnježdene strukture.

[39] Unije.

[40] Rad sa tekstualnim fajlovima u programskom jeziku C.

[41] Rad sa binarnim fajlovima u programskom jeziku C.

[42] Funkcije za pozicioniranje u fajlovima.

[43] Potprogrami u programskom jeziku C.

[44] Prototip funkcije u programskom jeziku C.

[45] Funcije tipa void.

[46] Prenos parametara.

[47] Domeni i memorijske klase.

[48] Globalne varijable.

[49] Vektori i funkcije u programskom jeziku C.

[50] Rekurzivne funkcije.