[1] Navedite osnovne elemente bilo kog komunikacionog sistema i objasnite njihovu ulogu.

[2] Koji su osnovni razlozi prevođenja analognih informacija u digitalne?

[3] Koji je najpoznatiji način digitalizacije? Objasnite Nikvistovu teoremu odabiranja, korake na predaji i prijemu signala.

[4] Navedite osnovne vrste prenosa podataka.

[5] Šta predstavlja multipleksiranje? Objasnite u par rečenica FDM, TDM i WDM način multipleksiranja.

[6] Šta je modulacija? Objasnite osnovne pojmove: modulišući signal, nosioc, modulisani signal.

[7] Objasnite razliku između komutacije kola i komutacije paketa.

[8] Kako je organizovan saobraćaj kod ATM-a?

[9] Navedite osnovne prenosne medijume u pristupnoj i magistralnoj mreži, gdje se koriste, prednosti i nedostatke jednog u odnosu na drugi.

[10] Navedite korisničku opremu na strani operatera i na strani korisnika za primjenu DSL tehnologija.

[11] Koji su osnovni problemi za primjenu DSL tehnologija u pristupnoj mreži?

[12] Navedite međunarodne standarde i preporuke koji uređuju prostor Interneta.

[13] Objasnite način organizacije Interneta (pristupni, tranzitni domeni, multihoming, rutiranje unutar i između domena).

[14] Navedite osnovne elemente arhitekture Interneta.

[15] Šta predstavlja rutiranje? Objasnite LS i DV protokole rutiranja, navesti predstavnike za svaki.

[16] Šta su PoP-ovi? Šta moraju sadržati?

[17] Navedite osnovne funkcije ISP-a.

[18] Definišite pojmove: protokol, entitet, sistem.

[19] Koje kriterijume mora da zadovolji protokol koji povezuje različite mreže, kako se njihovo interno funkcionisanje ne bi poremetilo?

[20] Šta fizički sloj OSI-a definiše?

[21] Za šta je odgovoran sloj veze OSI modela?

[22] Navedite odgovornosti sloja mreže OSI modela.

[23] Navedite funkcije transportnog nivoa OSI referentnog modela.

[24] Navedite funkcije sloja sesije OSI referentnog nivoa.

[25] Navedite funkcije sloja prezentacije OSI referentnog nivoa.

[26] Navedite funkcije sloja aplikacije OSI referentnog modela.

[27] Navedite jedinice podataka na pojedinim nivoima TCP/IP protokol steka.

[28] Objasnite razliku između klasičnog i hibridnog TCP/IP protokol steka.

[29] Navedite adrese koje se koriste na pojedinim nivoima TCP/IP protokol steka.

[30] Šta je MTU linka? Objasnite pojam fragmentacije.

[31] U čemu se ogleda razlika između TCP i UDP transportnog protokola?

[32] Šta je soket?

[33] Navedite osnovne stavke tabele rutiranja.

[34] Kakva je funkcija ARP protokola?

[35] Šta je default gateway?

[36] Za šta se koristi ICMP?

[37] Uporedite Ping, Tracert i PathPing prema informacijama koje pružaju korisniku.

[38] Kakva je funkcija DNS-a?

[39] Navedite osnovne Internet servise.

[40] Za šta služi FTP?

[41] Za šta se koristi Telnet?

[42] Koji se protokoli koriste za slanje i prijem e-mail poruka?

[43] Objasnite pojam hiperteksta i hipermedije.

[44] Objasnite princip rada WWW-a.

[45] Kakva je uloga plug-in-ova kod WWW-a?

[46] Kakva je funkcija web servera?

[47] Kako su organizovane korisničke diskusione grupe? Koji se protokoli koriste?

[48] Objasnite osnovu razliku između intranet-a i Interneta.

[49] Navedite tri osnovna načina uspostave ekstraneta.

[50] U koje kategorije možemo podijeliti audio i video Internet servise?

[51] Navedite osnovne pristupe pri streaming-u snimljenog video materijala.

[52] Šta je džiter i kako se eliminiše?

[53] Objasnite pojmove kompresije i redudanse.

[54] Koje su dvije osnovne tehnike za komprimovanje audio signala? Objasnite.

[55] Kako se vrši kopresija video signala?

[56] Koji su osnovni elementi IPTV infrastrukture? Objasnite njihovu ulogu u sistemu.

[57] Kad se primjenjuju unicast i broadcast kod IPTV-a?

[58] Kakva je uloga CA/DRM-a kod IPTV-a?

[59] Kakva je uloga middleware-a kod IPTV-a?

[60] Objasnite način formiranja MPEG-TS-a kod IPTV-a.

[61] Šta je VoIP? Navedite faktore koji utiču na kvalitet VoIP poziva.

[62] Koji su fiksni a koji promjenjivi izvori kašnjenja kod IPTV-a?

[63] Koji su uređaju sa mogućnošću konverzije govora u IP pakete? Šta moraju imati od hardvera a šta od softvera?

[64] Šta predstavljaju tagovi kod HTML-a i kako se oni mogu pisati?

[65] Nabrojte četiri osnovne grupe tagova.

[66] Šta predstavljaju atributi kod HTML-a i kako se oni navode?

[67] Koji su to blokovski a koji su to linijski tagovi? Navedite primjere (barem po četiri za svaku vrstu).

[68] Navedite tagove koji čine osnovnu strukturu svakog HTML dokumenta.

[69] Koji tagovi mogu da dođu u zaglavlje dokumenta?

[70] Nabrojte liste koje se mogu koristiti kod HTML-a i navedite tagove koji ih kreiraju.

[71] Postoje dva osnovna stila u zapisu fonta. Koja su to i dajte po barem četiri primjera za svaki.

[72] Kako se vrši mapiranje slike kod HTML-a?

[73] Koji su osnovni elementi forme kod HTML-a i koja su dva osnovna načina slanja podataka iz forme serveru na obradu?

[74] Navedite formate zvučnih fajlova koji se mogu uvesti u HTML dokument i objasnite načine za njihovo uvođenje.

[75] Navedite formate video fajlova kod HTML-a i načine uvođenja u HTML dokument.

[76] Navedite osnovne razlike između HTML-a i XHTML-a.

[77] Definišite HTML DOM. Navedite osobine HTML DOM-a.

[78] Šta je skript? Koji se skript jezici koriste na strani klijenta a koji na strani servera?

[79] Šta je CGI? Objasnite način rada.

[80] Šta je DHTML? Koji su osnovni elementi DHTML-a?

[81] Šta je HTTP?

[82] Od čega se sastoji HTTP zahtjev?

[83] Od čega se sastoji HTTP odgovor?

[84] Prema prvoj cifri u statusnom kodu postoji pet klasa odgovora. Koje su to?

[85] Navedite osnovne metode HTTP-a i objasnite njihovu funkciju.

[86] Šta predstavljaju URI, URN, URL?

[87] Navedite osnovne dijelove URL-a kroz vlastiti primjer.

[88] Kako se vrši HTTP kompresija?

[89] Šta je HTTPS?

[90] Šta predstavljaju selektor i specifikacija kod CSS-a?

[91] Kako se HTML dokument povezuje sa CSS-om?

[92] Koje vrijednosti možemo pridružiti svojstvu display i kakav efekat one proizvode.

[93] Navedite osobine CSS-a koje određuju kako će biti prikazan tekst.

[94] Navedite osobine CSS-a za pozadinu elementa.

[94] Navedite osobine CSS-a za okvir.

[95] Navedite stilove za poravnavanje teksta uz primjenu CSS-a.

[96] Navedite stilove za pozicioniranje elemenata preko CSS-a.

[97] Navedite neke praktične primjene JavaScript-a.

[98] Navedite sintaksu osobine innerHTML i za šta se koristi.

[99] Koje metode se koriste kod JavaScript-a za pristup nekom HTML elementu?

[100] Navedite načine uvođenja JavaScript koda u HTML dokument.

[101] Navedite načine generisanja izlaznih podataka pomoću JavaScript-a.

[102] Objasnite razliku između lokalnih i globalnih varijabli kod JavaScript-a.

[103] Navedite sintaksu za kreiranje funkcije kod JavaScript-a.

[104] Navedite pop-up boksove kod JavaScript-a i navedite njihovu sintaksu.

[105] Koji uslovni izrazi se koriste kod JavaScript-a?

[106] Kakvu ulogu imaju break i default kod switch izraza kod JavaScript-a?

[107] Koje petlje se koriste kod JavaScrip-a? Objasnite njihovu razliku.

[108] Koji specijalni izrazi se mogu koristi unutar petlje kod JavaScript-a? Objasnite njihovu funkciju.