Cilj predmeta

Cilj predmeta jeste sticanje opštih znanja iz Web sistema i Web tehnologija. Student stiče osnovna znanja o funkcionisanju računarskih mreža, posebno Interneta i znaće da koristi osnovne Internet servise. Student će biti osposobljen da razvije Web aplikaciju, kroz programiranje na klijentskoj i na serverskoj strani. Upoznaće se sa metodama za organizaciju informacija, šablonima Web dizajna, digitalnim medijima, načinom njihovog stvaranja i njihove distribucije na Web-u, kao i sa višeslojnom arhitekturom.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-WWW O II 2+0+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Pregled mrežnih arhitektura. Uvod u Internet. Referentni OSI model (aplikativni sloj, prezentacioni sloj. Referentni OSI model (sloj sesije, transportni sloj). Referentni OSI model (mrežni sloj, sloj veze, fizički sloj). Transportni, aplikacioni sloj i Internet servisi. Web tehnologije.  Web protokoli i servisi.  Web protokoli i servisi. Informaciona arhitektura. Proces Web dizajna.  Digitalni mediji. Prenos multimedijalnih sadržaja. Osnovi Web programiranja. Bezbjednost na Web-u. PKI i SSL. Društveni aspekt Web-a i nove Web tehnologije.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).