Cilj predmeta

Cilj je da studenti ovladaju određenim metodama vizuelizacije numeričkih podataka i na taj način se osposobe za modeliranje realnih problema, njihovu analizu, sintezu i vizuelizaciju. Studenti, kroz ovaj predmet će biti osposobljeni da koriste softvere za analizu podataka, njihovo modeliranje i verifikaciju, kao i da modeliraju realne probleme iz prakse korišćenjem određenih metoda vizualizacije podataka i softvera za njihovo prikazivanje.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-VIP I IX 3+3+0 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Analiza i vizuelizacija podataka. Funkcije stringa. Eksport i import numeričkih podataka. Kreiranje izlaznih tabela. Metode interpolacije u 2D oblasti. Grafik razvrstanih originalnih podataka. Linearna interpolacija. Kubna interpolacija. Prilagođavanje krivih metodama fitovanja. Regresioni polinomi. Posebne funkcije regresije. Eksponencijalna regresija. Komparativno fitovanje. Analiza i grafik rezidualne funkcije. Fitovanje krivih linearnim funkcijama. Logaritamska regresija. Metod fitovanja stepenom funkcijom. Grafik i analiza rezidualne funkcije. Sinusoidna regresija. Metoda fitovanja logističkom krivom. Metode interpolacije podataka u 3D oblasti. Višestruka regresija. Metoda uglađivanja trenda diskontinuiranih podataka. Primjena medijan metode uglađivanja. Primjena kerner metode uglađivanja. Primjena metode interpolacionog uglađivanja.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).