Cilj predmeta

Cilj ovog programa je da se studenti kroz teoretski i praktični rad u okviru ove oblasti, upoznaju sa osnovama Vizuelnih komunikacija, kao jednoj  od bitnih i važnih oblasti u izučavanju grafičkog  dizajna. Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih ljudskih potreba i čovek je to činio od najranijih dana preko prvih crteža u pećinama pa preko piktograma i slikovnog pisma do modernih vizuelnih poruka. Piktogrami su veoma pogodni za komunikaciju jer prevazilaze jezičke barijere. Razvoj novih komunikacionih tehnologija i potreba za bržom komunikacijom nametnuo je i veću potrebu za korišćenjem postojećih kao i za kreiranje novih piktograma. Bez dobrog zaštitnog znaka i logotipa gotovo je nezamisliva vizuelna komunikacija u savremenom načinu oglašavanja i razvijana kvalitetnog brenda. Uz postojeće primere studenti će se obučavati da kreiraju nove piktograme, logotipe i zaštitne znakove.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-VIK I VIII 2+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u predmet, pojam vizuelnog komuniciranja i njegov značaj. Izučavaju se oblasti piktograma, logotipa, signuma i zaštitnog znaka. Od piktograma iz paleolita do piktograma urbanih sredina i kompjuterskih komunikacija. Forma grafičkih pojednostavljenih simbola pri vizuelnom komuniciranju. Podjela piktograma po formi i namjeni. Vizuelne komunikacije u enterijeru i eksterijeru.VJEŽBA 1. – Piktogram, na zadatu temu 3kom. Pojam logotipa. Logotip, firme, proizvoda, ili manifestacije. VJEŽBA 2- Logotip pojma, na zadatu temu 3kom. Zaštitni znaci i način klasifikovanja. Redizajn znakova i analiza primjera.Vizuelni identitet. Osnovni standardi kod izrade vizuelnog identiteta  firme, manifestacije ili proizvoda. Znak, logotip, boja, letering ,obilježavanje u enterijeru i eksterijeru, poslovna dokumentacija i reklamna galanterija. Način prezentacije dizajnerskog rada. Dizajn savremeno oblikovanog zaštitnog znaka. Brend i elementi koji utiču na stvaranje brenda. Primjeri iz domaće i strane prakse. Grafički standardi. U ovom dijelu studenti primjenjuju stečena znanja iz predhodnih vježbi i prezentuju taj rezultat kroz kompleksniji zadatak. Knjiga grafičkih standarda, objašnjenja i primjeri. VJEŽBA 3 – Zaštitni znak i logotip. VJEŽBA 4 – Primjena istih na poslovnoj dokumentaciji ( memorandum, koverta, vizit karta…)

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, računarske vežbe, konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).