Cilj predmeta

U okviru diplomskog rada, student treba da razvije određeni informacioni proizvod ili uslugu (softverski sistem, bazu podataka, menadžerski sistem, e-uslugu,…) i da primjeni znanja  koja je stekao u toku studija. Posebno treba da definiše zahtjeve, da pripremi projekat, da ga primjeni razvojem koda i da izvrši analizu kvaliteta softvera, pri čemu slijede odogovarajući proces rada na razvoju softvera.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-DIPL O VI i VII 75 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Kod izrade završnog rada – diplomskog rada nema formalnih predavanja, već nastavnik vodi studenta, kao mentor. Svaki diplomski rad bi, po pravilu, trebalo da se radi za određenu organizaciju i treba da riješi određeni problem kod korisnika. Pored individualnog rada, moguće je da diplomski rad bude dio jednog grupnog projekta, u kome svaki od članova grupe ima svoj diplomski rad koji je vezan za dio projekta za koji je odgovoran. Pored razvoja softvera, diplomski rad se može odnositi i na rad na razvoju nekog informacionog sistema.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, individualni rad studenata, kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

Odbranio.